Sluit Logo Radar

Hervorming geestelijke gezondheidszorg

Naar een toegankelijker zorgmodel

Uit onderzoek blijkt dat mensen moeilijk toegang vinden tot psychische hulpverlening en de zorg uitstellen. De figuur hierboven geeft de verschillende redenen van uitstel weer. Om de geestelijke gezondheidzorg toegankelijker te maken sloten de federale regering en de Gewesten en Gemeenschappen een protocolakkoord in 2020.  Pijlers van het nieuwe zorgmodel zijn

  • (1) betaalbare zorg 
  • (2) voor alle burgers, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare
  • (3) bij milde tot matige klachten
  • (4) lokaal en dichtbij dankzij samenwerking tussen alle actoren in de eerste lijn

 

Vindplaatsgericht via eerstelijnszones

In deze context krijgen de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg een coördinerende rol om psychologische zorg via eerstelijnszones te organiseren. In Oost-Vlaanderen bundelen de drie netwerken Het PAKT, netwerk GG ADS en RADAR de krachten om de overeenkomst hierboven uit te rollen.

 

Vindplaatsgericht werken is een belangrijke pijler van de hervorming. Vindplaatsen zijn toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn natuurlijke, niet-stigmatiserende plaatsen waar kinderen, jongeren of volwassenen vaak aanwezig zijn voor anderen doeleinden dan psychische gezondheid. Denk aan scholen, sportcentra, OCMW's, buurthuizen ...

 

 

Public mental health benadering

Het public health perspectief is de leidraad in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. De public health benadering vertrekt vanuit objectieve, wetenschappelijke informatie - weg van enkele hardnekkige mythes - en legt de nadruk op preventie én snelle interventie.

 

 

Meer info

Op de website van het RIZIV vind je nog meer achtergrondinformatie over de conventie psychologische zorg in de eerste lijn.