Sluit Logo Radar

Care

zorg bij complexe psychische problemen in combinatie met andere kwetsbaarheden

Wat doet het programma?

Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen of stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

 

Care wordt aanvullend ingezet op het bestaande aanbod om breuken in het zorgtraject te vermijden en/of te herstellen. Dat kan op drie manieren: 

  1. Voorzieningen en hulpverleners ondersteunen die al betrokken zijn 

  2. In bijkomende en effectieve samenwerking investeren met (maatschappelijke) diensten en centra

  3. Individuele trajecten voorzien voor kinderen en hun context

Care wil zo het kind of de jongere, diens context en de zorgaanbieder in hun zelfstandigheid vergroten, in hun kracht herstellen en de samenwerkingsrelatie met minder aanklampende hulpverlening (opnieuw) kansen geven. Het team tracht de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind of jongere en diens natuurlijk netwerk, dit in samenwerking met verschillende partners en na overleg met alle betrokkenen.

 

Een begeleiding van Care start met een rondetafelgesprek. Hierop wordt iedereen uitgenodigd die belangrijk is. Dit zijn meestal ouders, familieleden, vrienden en ook hulpverleners. Tijdens dit gesprek spreken we af hoe we met elkaar zullen samenwerken. Het is erg belangrijk dat het kind of de jongere in dit gesprek gehoord wordt.

 

 

Wie is de doelgroep?

  • Care gaat aan de slag met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en kan casusgebonden doorgaan tot 23 jaar.
  • Het gaat om kinderen en jongeren die verblijven in Oost-Vlaanderen.
  • Er is sprake van een (verhoogd risico op de ontwikkeling van een) psychische/psychiatrische problematiek, specifieke kwetsbaarheden en waarbij bestaande hulpverlening ontoereikend is.
  • Vaak zijn er al meerdere hulpverleners in beeld (geweest) en bleek dit onvoldoende om terug een evenwicht te vinden.
  •  Er zijn problemen zijn op verschillende levensdomeinen.

 

Hoe kan je aanmelden?

 

Voor cluster gedeelde hulp (Care, Casemanagement, Ondersteuningsteam teamondersteuning, Proeftuin jonge kind, Proeftuin transitie) kan je vanaf 1 februari 2024 (terug) telefonisch aanmelden. De aanmeldingen voor elk van deze zorgprogramma’s verloopt via 1 centraal aanmeldnummer: 093580699. Er kan op volgende tijdstippen worden gebeld: maandag- en dinsdagnamiddag (tussen 13u en 16u30) en op woensdag- en donderdagvoormiddag (tussen 9u en 12u30).

 

Iedereen mag een aanmelding tot gedeelde hulp stellen. Belangrijk is wel dat bij elke aanmelding het kind/de jongere en de ouders mee op de hoogte zijn van deze aanmelding. Tijdens de aanmelding zal een collega jou telefonisch beluisteren in je vraag naar gedeelde hulp en of een meer specifiek zorgprogramma. De aanmelding wordt vervolgens tijdens het wekelijks aanmeldteam besproken, waarop ook de netwerkpsychiater aansluit. Na deze bespreking volgt een terugkoppeling zodat het voor jou als hulpvrager helder is wat het antwoord op je vraag is.

 

We verwachten dat het aantal vragen op dit centraal aanmeldnummer groot zal zijn nu de aanmeldpauze gestopt wordt. Indien je niet onmiddellijk iemand kan bereiken, vragen we jou om zeker opnieuw ons te contacteren. Mochten er herhalend moeilijkheden optreden, vragen we je de knop 'FEEDBACK' bovenaan op de website te gebruiken om dit te laten horen. We willen er immers graag voor zorgen dat we jullie zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

 

Wie: kinderen en jongeren tot ze 18 jaar zijn
 

Contact & medewerkers

Evelien Dobbelaere

Clustercoördinator gedeelde ondersteuning

Annelies Coetsier

Regiocoördinator gedeelde ondersteuning Gent-Meetjesland & Themaverantwoordelijke proeftuin jonge kind

Dr. Nathalie Raes

netwerkpsychiater

Barbara Veeckman

Isabelle Brondeel

Michiel Janssens

Thomas Debaenst

Lena De Pourcq

Ilona Van Royen

Dr. Stéphanie Vercauteren

netwerkpsychiater

Downloads

13 mei 2019

Folder Care

klik hier

Overige RADAR-programma's