Sluit Logo Radar

Care

Langdurige zorg bij complexe (o.a. psychische) problemen

Wat doet het programma?

Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/ stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

 

Care wordt aanvullend ingezet op het bestaande aanbod om breuken in het zorgtraject te vermijden en/of te herstellen door:

  1. Voorzieningen en hulpverleners te ondersteunen die al betrokken zijn 

  2. Te investeren in bijkomende en effectieve samenwerking met (maatschappelijke) diensten en centra

  3. Individuele trajecten voor kinderen en hun context voorzien

 

Care wil zo het kind of de jongere, diens context en de zorgaanbieder in hun zelfstandigheid vergroten, in hun kracht herstellen en de samenwerkingsrelatie met minder aanklampende hulpverlening (opnieuw) kansen geven. Het team tracht de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind of jongere en diens natuurlijk netwerk, dit in samenwerking met verschillende partners en na overleg met alle betrokkenen.

 

Een begeleiding van Care start met een rondetafelgesprek.

 

Hierop wordt iedereen uitgenodigd die belangrijk is. Dit zijn meestal ouders, familieleden, vrienden en ook hulpverleners. Tijdens dit gesprek spreken we af hoe we met elkaar zullen samenwerken. Het is erg belangrijk dat het kind of de jongere in dit gesprek gehoord wordt.

 

 

Wie is de doelgroep?

Care gaat aan de slag met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en kan casusgebonden doorgaan tot 23 jaar. Dit betreft kinderen en jongeren die verblijven in Oost-Vlaanderen.

 

Er is sprake van een (verhoogd risico op de ontwikkeling van een) psychische/psychiatrische problematiek, specifieke kwetsbaarheden en waarbij bestaande hulpverlening ontoereikend is.

 

Het team biedt mobiele zorg wanneer er problemen zijn op verschillende levensdomeinen. Vaak zijn er al meerdere hulpverleners in beeld (geweest) en bleek dit ontoereikend om terug een evenwicht te vinden.

 

 

Hoe kan je aanmelden?

Kinderen en jongeren kunnen tot ze 18 jaar zijn, worden aangemeld.

 

Belangrijk: Vanaf 15 september 2021 zullen we enkel nog aanmeldingen behartigen in de voormiddag


Iedereen kan elke werkdag tussen 09u00 en 12u30 telefonisch aanmelden via het centraal nummer 09 358 06 99. De collega's die aanmeldingen behartigen zullen steeds hun best doen om hun agenda op deze momenten vrij te houden. Indien er niet opgenomen kan worden, zal de collega zodra zij/hij ruimte heeft, de aanmelder contacteren in navolging van de voicemail. Laat dus steeds uw telefoonnummer na op de voicemail wanneer u contact probeert op te nemen met het CARE-team! We doen ons best om zo snel mogelijk uw vraag dan te beluisteren en de aanmelding te overlopen. 


Deze aanmelding wordt vervolgens besproken op het tweewekelijks multidisciplinair aanmeldteam. De beslissing en het advies van dit aanmeldteam wordt teruggekoppeld aan de aanmelder. Een positieve beslissing betekent niet dat er direct hulp kan worden opgestart vanuit het mobiel Care team.


Tijdens de wachttijd is contact steeds mogelijk bij verdere vragen, aanvullingen of bedenkingen. U kan ook steeds naar hetzelfde telefoonnummer bellen voor andere mogelijke vragen.

 

Binnen begeleidingen is de hoofdbegeleid(st)er, en in afwezigheid de co-begeleid(st)er, het eerste aanspreekpunt via gsm of mail.

Contact & medewerkers

Aanmelden kan elke werkdag tussen 8u30 en 16u30 via het centraal aanmeldingsnummer: 09 358 06 99 Belangrijk: laat zeker je telefoonnummer achter wanneer je contact opneemt!

Downloads

13 mei 2019

Folder CARE

Dit is de officiële folder van RADAR Care.

12 juni 2019

Template Care - Assertieve zorg

12 juni 2019

Template Care - Dubbeldiagnose

12 juni 2019

Template Care - Gespecialiseerde zorg voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp

Overige RADAR-programma's