Sluit Logo Radar

Eerstelijnspsychologen - Algemene informatie

Kader

Op 2 april liet Minister De Block a.d.h.v. een persbericht weten dat de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgerold bij volwassenen nu ook (tot eind december 2022) opengesteld zal worden voor kinderen en jongeren (0-18) en ouderen (65+).

Intussen werd er een overeenkomst afgesloten tussen RADAR en het RIZIV omtrent de financiering van deze hulp en werd een selectieprocedure met de kandidaten doorlopen, waardoor de ELP-functie vanuit RADAR operationeel is.

 

De contactgegevens van de beschikbare ELP’ers vindt u hier of onderaan deze pagina.

 

Wat is eerstelijnspsychologische zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt in kader van deze overeenkomst gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

 • Screening en indicatiestelling
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

 

Voor wie?

De terugbetaling geldt voor kinderen en jongeren:

 • waarbij een vermoeden is van een licht-matig psychisch probleem en meer bepaald: emotionele problemen (angstig/depressief), gedragsproblemen (met inbegrip van schermafhankelijkheid) of sociale problemen
 • die verwezen werden op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift, ondertekend door hun huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts, arts Kind & Gezin
 • die zich richten tot een klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een overeenkomst heeft gesloten
 • woonachtig zijn in Oost-Vlaanderen en in orde zijn met het ziekenfonds

 

Door wie?

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die:

 • over een visum beschikken uitgegeven door de FOD volksgezondheid. De aanvraag voor psychologen kan ingediend worden via deze link. De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via deze link.
 • minstens 3 jaar relevante ervaring hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • zich voor minstens 4 sessies/week willen engageren.
 • voorkomen op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en met het netwerk en het ziekenhuis een overeenkomst afsloten.
 • de gesprekken laten plaatsvinden in een eigen praktijk of binnen een dienst, niet gesubsidieerde voor psychologische ondersteuning (bv. CAW, Sociaal huis, Wijkgezondheidscentrum, groepspraktijk huisartsen,…)
 • de eerstelijns psychologische sessies verrichten buiten de uren waaronder de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog in voorkomend geval als loontrekkende of statutaire medewerker is verbonden aan een instelling of dienst.

De contactgegevens van de beschikbare ELP'ers vindt u onderaan deze pagina.

 

Terugbetalingsaanbod

Per kalenderjaar komt het kind/de jongere (en/of context) in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies.

 

Het kind/de jongere betaalt per sessie een persoonlijk aandeel (11,20 euro of 4 euro in geval van een verhoogde tegemoetkoming). Via Mycarenet kunnen artsen de juiste informatie vinden over verhoogde tegemoetkoming. Artsen dienen het verwijsformulier volledig in te vullen.

 

Ook videoconsultaties worden terugbetaald!

 

 

Eerstelijnspsychologische Zorg Federaal/RADAR en 1Gezin1Plan

Het eerstelijnspsychologisch aanbod binnen de projecten ELP Federaal (RADAR) en de projecten 1Gezin1Plan hebben inhoudelijk dezelfde finaliteiten en hanteren dezelfde kaders van waaruit men met kind/jongere (en context) aan de slag gaat. De verschillen tussen beiden situeren zich bijgevolg vooral op organisatorisch niveau. Meer toelichting hierover kan u terug vinden in onderstaande kadertekst.
 

 

Meer informatie  doelgroepen “volwassenen” en “ouderen

Hiervoor kan u terecht bij:

 • Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas: www.ggzads.be of via Erika De Hauwere, projectmedewerker ELP via elp@ggzads.be
 • Het Pakt – Netwerk GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen: www.pakt.be of Anna-Katharina Simon, projectmedewerker ELP via Anna-katharina.simon@pakt.be
Flyer ELP Algemeen Flyer ELP RADAR Kadertekst ELP 1G1P/RADAR