Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht

Verpleegkundige liaison

Partner-werkgever: Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Deel deze vacature

Jouw functie

Als verpleegkundige van het liaisonteam zet je in op een goede samenwerking tussen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en de algemene ziekenhuizen met het oog op het verbeteren van de GGZ voor kinderen en jongeren met somatische en psychische problemen.

 • Je bent samen met jouw collega’s binnen het liaisonteam verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en kwaliteitsborging van de liaisonwerking.
 • Je bouwt een nauwe, constructieve en afgestemde samenwerking uit met de betrokken actoren binnen de Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen.
 • Je bent – in afstemming met de collega’s binnen het liaisonteam - het aanspreekpunt voor een aantal Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen.

De liaisonwerking steunt op drie pijlers: competentieversterking, teamondersteuning en direct contact met het kind of de jongere en diens context in het algemeen ziekenhuis.

 

COMPETENTIEVERSTERKING: sensibilisering, vorming, opleiding van het team vanuit verpleegkundig perspectief die je samen met collega's organiseert

 • Je sensibiliseert medewerkers van algemene ziekenhuizen rond psychische kwetsbaarheden.
 • Je organiseert opleiding/intervisie rond relevante specifieke thema’s: (vb. hechting en ontwikkeling van het jonge kind).
 • Je biedt ondersteuning bij de uitwerking van een (afdelings)beleid rond (belendende) ggz-thema's (vb. suïcidepreventie, verontrusting, zelfverwonding, psychosomatische problemen,….).
 • Je versterkt vanuit jouw kennis en expertise de deskundigheid met betrekking tot indicatiestelling en vervolghulp.

 

TEAMONDERSTEUNING: begeleiding op de dienst vanuit verpleegkundig perspectief

 • Je sluit systematisch (digitaal) aan op cliëntoverleg op de afdeling binnen het algemeen ziekenhuis.
 • Je overlegt regelmatig met de artsen, verpleegkundigen en psychologen op de afdeling binnen het algemeen ziekenhuis.
 • Je overlegt regelmatig met de psychiater/arts van het liaisonteam over concrete casussen.
 • Je initieert en participeert aan intervisie.
 • Je inventariseert de sociale kaart en het aanwezige (ggz)hulpverleningsaanbod in de regio.
 • Je faciliteert en optimaliseert de samenwerking met andere relevante (ggz-)actoren (vb. 1G1P, OCJ, eerstelijnsvoorzieningen, de conventie,…).
 • Je betrekt en werkt nauw samen met andere relevante medewerkers en diensten binnen het algemeen ziekenhuis (vb. psychosociale dienst(en), leerkracht van de pediatrie, ...

 

DIRECT PATIENTENCONTACT in het algemeen ziekenhuis:

 • Direct patiëntencontact gebeurt in samenwerking en/of in afstemming/overleg met de medewerkers van het AZ.
 • Je staat in voor (een gemeenschappelijke) inschatting van de problematiek en noden bij kind en context.
 • Je draagt bij tot een gepaste indicatiestelling.
 • Je doet dit via actieve gespreksvoering (intake, screening, ondersteunende gespreksvoering) of via actief meedenken met het team.
 • Samen met het team werk je mee in het formuleren van doelstellingen, conform het behandelplan.
 • Je focust daarbij op krachten en veerkracht binnen het kind en systeem en zoekt naar verdere ondersteuning en hulp binnen de brede omgevin

Jouw profiel

 • Je legt, naast de psychische noden, de verbinding met de somatische noden/problematiek.
 • Je behartigt de holistische benadering, door zowel aandacht te hebben voor de somatische als psychische benadering en aanpak. Daarbij is jouw expertise in zowel de geestelijke gezondheidszorg als jouw opleiding als verpleegkundige opleiding een meerwaarde.
 • Je werkt samen met de verpleegkundige van de pediatrie waar nodig en mogelijk.

 

Daarnaast bouw je de liaisonwerking mee uit.

 • Je overlegt met andere liaisonmedewerkers onder impuls van de meewerkend coördinator Liaison.
 • Je wisselt opgedane expertise en good practices uit met andere liaisonmedewerkers.
 • Je maakt verslagen en registreert alle activiteiten in het EPD van RADAR en in een gedeelde digitale omgeving.
 • Je staat in voor de liaison in een aantal toegewezen algemene ziekenhuizen in één of meerdere subregio’s. Deze realiteit kan tijdelijk of structureel wijzigen. Je bent bereid je hierin flexibel op te stellen. Je bent m.a.w. bereid om desgewenst ook in andere ziekenhuizen liaison realiseren.
 • Je werkt mee aan opbouw van vormingsinhouden over de liaisonteams heen.
 • Je zet in op het ontwikkelen van handvatten/tips/strategieën/psycho-educatie.
 • Je beschikt over de vaardigheden om feedback/advies gesprekken te voeren.
 • Je werkt mee aan het faciliteren van vervolghulp en samenwerking met externe diensten.
 • Je bent een netwerker en versterkt daarbij het ggz-netwerk van het algemeen ziekenhuis.
 • Je registreert in het daarvoor voorziene patiëntendossier.

Ons aanbod

 • Een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur voor PCGS.
 • Prettige werksfeer met kansen tot leren.
 • Maaltijdcheques
 • Gratis pensioenverzekering (2de pijler)
 • Vergoeding volgens ziekenhuisbarema’s (IF-IC) met overname van relevante anciënniteit.

Interesse in deze job?

Solliciteren kan tot uiterlijk 5 juni 2024. Hou er rekening mee dat PCGS zich het recht voorbehoudt om een vacature vervroegd af te sluiten als er voldoende kandidaten zijn. Wacht dus niet tot de deadline als je interesse hebt.

 

Voor verdere info met betrekking tot deze vacature kun je terecht bij: Filip Meersschaut, diensthoofd zorg op 09/358 04 11.

 

Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te solliciteren via onze website.  Ga daarvoor naar https://www.werkenbijpcgs.be

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.