Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Vacature PDF
Deel deze vacature

Uw functie

Situering:


Binnen het kader van de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' (zie www.psy0-18.be) trachten we verschillende zorgverleningsvormen op elkaar af te stemmen zodat zorg op maat en continuïteit van zorg nog meer mogelijk worden. Hiervoor ontwikkelden we met de partners van RADAR verschillende activiteiten (zie www.radar.be).


Als coördinator van het Ondersteuningsteam Jeugdhulp stuur je een team aan dat instaat voor de hulp aan kinderen en jongeren die in de private voorzieningen Jeugdhulp (BJB – VAPH – K&G) in Oost-Vlaanderen en in Gemeenschapsinstelling De Zande verblijven, hun hulpverleners en context. De focus ligt op moeilijk bereikbare, kwetsbare kinderen en jongeren (0-18 jaar, met uitbreiding tot 25 jaar) met een complexe, meervoudige problematiek op diverse levensdomeinen en met (risico op/ontwikkeling naar) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen.

 

De belangrijkste opdrachten van het Ondersteuningsteam zijn:

 • Ondersteunen van teams in de jeugdhulp ( BJB, VAPH en CKG) en/of in de Gemeenschapsinstelling vanuit de expertise in GGZ (casusoverleg, trajectadvies, casusoverstijgend consult,…).
 • Intensieve hulpverlening bieden (in afstemming met andere leden van het multidisciplinair team en op vraag van een professionele derde van de jeugdhulp of GI) en (pre)therapeutische ondersteuning aan, voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek.
 • Samen met een kinder en -jeugdpsychiater casusgebonden consult en advies bieden (diagnostische beeldvorming, intervisie, trajectadvies,…) aan de Gemeenschapsinstelling De Zande.
 • Onder supervisie van en in samenwerking met de kinder en – jeugdpsychiater diagnostische trajecten vorm geven in functie van handelingsgerichte adviezen en interventies.
 • Zich engageren voor outreachende crisisinterventies en begeleiding aan de Gemeenschapsinstelling De Zande en faciliteert waar nodig een crisisopname.
 • Handelen vanuit de aanwezige krachten en hulpbronnen binnen de primaire/hechtende zorgomgeving van het kind/jongere.
 • Focussen op het actief faciliteren, herstellen en vormen van een (aanwezig) netwerk rond het kind/jongere/team. Dit binnen een (structurele) samenwerking met (lokale) reguliere, netwerken en mobiele, ambulante en (semi-) residentiële partners binnen jeugdhulp, GGZ, onderwijs, vrije tijd, justitie,…
 • Actief deelnemen aan wekelijkse teamvergaderingen, intervisie en casusbesprekingen en voert administratieve taken uit zoals registratie en rapportage in het elektronisch patiëntendossier.
 • Actief deelnemen aan het HR-, VTO-, communicatie- en registratiebeleid van RADAR

 

Taken coördinator functie ondersteuningsteam:

 

 • Inhoudelijke aansturing, ontwikkeling en evaluatie van het programma.
 • Praktische en organisatorische aansturing en ontwikkeling van het programma.
 • Implementatie, opvolging en het samen uitdragen van het HR-, VTO-, registratie- en communicatiebeleid van RADAR in het team.
 • Voorbereiden, aansturen en opvolgen van diverse interne en externe overlegorganen.
 • Samenwerking en afstemming met netwerkpsychiaters, netwerkcoördinatie, staf, andere coördinatoren, medewerkers en leden van overlegstructuren van RADAR.
 • Samenwerking en afstemming met de partner-werkgevers van het programma.
 • Samenwerking en afstemming met belendende actoren van het programma.

 

Taken projectmedewerker functie jongerencluster PCGS

 

 • De projectmedewerker heeft overzicht en is aansturend figuur i.v.m. de projectwerking van de jongerencluster. De intensiteit (inhoudelijk en qua werkbelasting) van deze opvolging per project zal verschillend zijn afhankelijk van de afstemming die hierrond gemaakt is, in overleg met de afdelingshoofden van de jongerencluster.
 • Staat in voor beleidsvoorbereidend werk en de ontwikkeling en uitwerking van innovatieve projecten en gaat hiervoor in overleg met betrokken actoren (intern en extern).
 • Hij/zij fungeert als het ware als brugfunctie tussen de verschillende pijlers en is een centraal punt die de communicatie tussen de pijlers verzorgd.
 • Neemt deel aan (afdeling)beleidsvergaderingen en helpt de beleidsdoelstellingen, samen met de afdelingshoofden, te operationaliseren op de afdelingen van de jongerencluster.

 

Uw profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
 • Een goede kennis van het intersectorale jeugdhulpverleningslandschap strekt tot aanbeveling
 • Je hebt min 5j ervaring in werken rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
 • Je beschikt over rijbewijs B en eigen vervoer en bent bereid je in de provincie Oost-Vlaanderen te verplaatsen
 • Je hebt een goede kennis van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook,…)
 • Je hecht belang aan netwerking en samenwerkingsrelaties.
 • Je werkt vanuit een deontologische visie met respect voor beroepsgeheim en GDPR normen.
 • Je bent in staat is om vlot en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, organisatorisch sterk en planmatig kan te werk gaan. Dit zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Je engageert je om kennis en expertise te delen en uit te dragen en volgt de relevante opleidingen binnen het werkveld.
 • Je draagt bij aan de uitwerking van zorg op maat voor de teams, kinderen, jongeren en het netwerk.
 • Je verheldert hulpvragen en behoeften van onze jongeren en hun context, en kan hierbij gebruik maken van je goede kennis van het intersectorale jeugdhulpverleningslandschap
 • Je bent stressbestendig, dynamisch en flexibel, en heeft de nodige aandacht voor zelfreflectie.
 • Dat je een gezonde kritische geest hebt en zaken durven in vraag stellen zien we als een meerwaarde.
 • Werkt transparant en constructief samen vanuit coöperatief en mensgericht leiderschap; ziet en versterkt mogelijkheden en talenten
 • Je een goede kennis hebt van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook,…)
 • Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer
 • Je bent bereid over de Vlaamse provincies heen te werken.

Wij bieden

 • Contract onbepaalde duur van 38u week aan 7,6u/dag
 • Werken in een dynamische, innoverende organisatie met veel leer- en vormingsmogelijkheden
 • Kansen tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling Barema’s van de sector
 • Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden
 • Maaltijdcheques
 • Overname van relevante anciënniteit.

 

Start van de tewerkstelling: zo snel als mogelijk

 

Bijkomende info met betrekking tot deze vacature en de zorgprogramma’s binnen RADAR kan opgevraagd worden bij Jochen Claus, afdelingshoofd jongerencluster PCGS of Filip Meersschaut, diensthoofd zorg via 09/358 04 11.

Solliciteren?

Solliciteren kan tegen uiterlijk 15 juli 2021


Hou er rekening mee dat PCGS zich het recht voorbehoudt om een vacature vervroegd af te sluiten als er voldoende kandidaten zijn. Wacht dus niet tot de deadline als je interesse hebt.


Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te solliciteren via onze website. Ga daarvoor naar www.pcgs.be/ en kies het tabblad vacatures of ga rechtstreeks naar pcgs.hr-technologies.com.


We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als aan een wervende motivatiebrief. De online toepassing voorziet de mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van.

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.