Sluit Logo Radar

Traject-coördinatie

kinderen en jongeren wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen

Wat doet het programma?

Het programma Trajectcoördinatie richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.

 

Overlegcoördinatie betreft het organiseren en coördineren van (multisectorale) overlegmomenten met het kind/de jongere en diens netwerk (ouders, opvoedingsverantwoordelijken, belangrijke anderen, therapeut, school, hulpverlening, CLB, …). We zoeken samen naar een geïntegreerde aanpak vanuit een gedeelde zorg. Dit doen we aan de hand van het maken van concrete afspraken over door wie, en hoe het kind/de jongere goed kan ondersteund worden.

 

Naast het organiseren en coördineren van overlegmomenten, voorziet de trajectcoördinator tevens in zorgcoördinatie: de trajectcoördinator volgt tussentijds het traject van het kind/de jongere op, met oog voor alle levensgebieden. 

 


De nadruk ligt op:

 • Maximaal betrekken van het kind/de jongere, diens gezin en netwerk
 • Informatie uitwisselen, expertise delen, krachten bundelen
 • Samen nadenken over het traject van het kind/de jongere (thuis, school, vrije tijd, hulpverlening, …)
 • Afstemmen van hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere
 • Activeren en versterken van aanwezige krachtbronnen

 

 

Wie is de doelgroep?

 • Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (opvolging mogelijk tot 23 jaar);
 • met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek;
 • van wie het zorgtraject (dat wordt uitgebouwd in Oost-Vlaanderen) is vastgelopen of dreigt vast te lopen.

 

Er kan aangemeld worden voor Trajectcoördinatie wanneer voor deze kinderen/jongeren de nood wordt gevoeld tot:

 • intersectoraal overleg en afstemming met alle betrokken (en mogelijke) partners in de zorg rondom het kind/de jongere

én

 • zorgcoördinatie van deze moeilijke vastgelopen trajecten (vanuit een ‘meervoudige partijdigheid’).

 

 

Hoe kan je aanmelden?

Iedereen kan telefonisch aanmelden bij de trajectcoördinator. Trajectcoördinatie is gratis. Na een telefonische vraagverheldering wordt uw aanmelding besproken tijdens het (tweewekelijks) ‘aanmeldteam trajectcoördinatie’. 

 

Nadien wordt voorzien in terugkoppeling naar de verwijzer:

 • Bij beslissing tot opstart Trajectcoördinatie: de trajectcoördinator bezorgt het ‘toestemmingsformulier’ (ter ondertekening door kind/jongere en/of opvoedingsverantwoordelijke) en de ‘infofiche contactgegevens’ aan de verwijzer.
 • Indien beslist wordt om Trajectcoördinatie niet op te starten: gerichte doorverwijzing en/of advies/consult.

Crisisvragen worden doorverwezen naar crisishulpverlening.

Contact

Aanmelden kan via

Trajectcoördinator

0476 96 65 76

trajectcoordinatie@radar.be

Downloads

23 mei 2019

Folder Trajectcoördinatie

Overige RADAR-programma's