Sluit Logo Radar

Men kan zich vanaf heden kandidaat stellen voor conventionering!

Klinisch psychologen (KP), orthopedagogen (KO) en (erkende) organisaties (EO) kunnen zich vanaf heden kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische zorg en/of het aanbieden van individuele gespecialiseerde zorg. Daarnaast gaan wij op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden.

 

U vindt de oproepen met verdere toelichting hier: https://bit.ly/3T42oV1

Deze oproepen staan ook gebundeld in 1 map, waar je ook de opnames van de belangrijkste infosessies en de FAQ omtrent deze conventie terugvindt.

 

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:

Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog

Portfolio voor de (erkende) organisaties

Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen

 

Wij vragen om dit portfolio zo snel als mogelijk (bij voorkeur voor 2 mei) in te vullen, gezien er op korte termijn een kwalitatief aanbod beschikbaar moet zijn. Vanaf 2 mei starten wij met het doornemen van de portfolio's en vervolgens, indien weerhouden, met het opstellen van overeenkomsten. De overeenkomst zal, in eerste instantie, lopen tot en met december 2022. In het najaar vinden individuele samenwerkingsgesprekken met de geconventioneerde KO/KP/EO plaats met oog op mogelijke verlenging van de huidige samenwerking.

 

Op 25-04 stonden er ook 2 infomomenten gepland om 12u en 17u, waarin we de matchingsprocedure hebben toegelicht. U zal de opname hiervan en de gebruikte presentatie eerstdaags in de openbare map kunnen terugvinden in de map ‘Infosessie matchingsprocedure’

 

Alvast bedankt voor uw interesse

De provinciale procesgroep ‘psychologische functies in de eerste lijn’

 

Eerstelijnpsychologen - Algemene informatie voor psychologen en orthopedagogen

Belangrijk: Wie graag updates krijgt over hoe we in Oost-Vlaanderen met deze conventie verder aan de slag gaan of een toekomstige infosessie wenst bij te wonen kan zich inschrijven:
- voor klinisch psychologen/orthopedagogen via deze link
- voor erkende voorzieningen via deze link

 


Inleiding


De nieuwe conventie ‘terugbetaling psychologische zorg’ kan worden toegepast vanaf 1 september 2021. Dit nieuwe zorgmodel, is een belangrijke stap in de toegankelijkheid van psychologische zorg.
Het is de bedoeling om het aanbod van psychologische zorg geleidelijk aan op gecoördineerde wijze te versterken.


Het gaat om een belangrijke hervorming waarin de netwerken geestelijke gezondheid belangrijke opdrachten hebben gekregen, maar echter pas geleidelijk vorm zal krijgen, naarmate professionals en erkende voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg zich bij het nieuwe model aansluiten.
In Oost-Vlaanderen slaan de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en Radar) de handen in elkaar om alles zo goed mogelijk in banen te leiden.


In de provinciale procesgroep proberen we nu vooral een visie uit te werken over hoe we de conventie in onze provincie concreet zullen implementeren. Deze visie vormt een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met de eerstelijnszones en de betrokken partners, die we tegen eind december 2021 dienen af te sluiten. Daarnaast proberen we input te verzamelen over (lokale) noden inzake geestelijke gezondheid in onze provincie per eerstelijnszone. De conventie vertrekt immers vanuit een public mental health visie waarbij de zorg dient afgestemd te worden op de noden. Om elkeen de kans te geven input te geven werd er een ‘survey’ gelanceerd, die iedereen kan invullen tot 15/1. U kan hier bepaalde noden doorgeven via dit formulier: https://forms.office.com/r/G5fXxpbfTA


Snellere toegang tot de zorg


Maar al te vaak wachten mensen in psychische nood te lang met het zoeken en vinden van hulp, met alle gevolgen van dien: uitval op het werk, op school of in het sociale leven. Het uitgangspunt is daarom de behoeften van de patiënt zo snel mogelijk op te sporen, door de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag.


Doelgroep


Lichte tot matig ernstige psychische klachten, waarbij de zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën:

 • "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
 • "volwassenen" (vanaf 15 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen.

Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

 


Twee types van psychologische zorg in de eerstelijn, zowel individueel als in groep

 

Vanaf 15 december 2021 wordt aan de eerstelijnspsychologen die vanuit de vorige conventie een overeenkomst met de netwerken geestelijke gezondheid hebben afgesloten de mogelijkheid geboden om een een aanbod psychologische zorg in de eerste lijn of eerstelijnspsychologische zorg te voorzien: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

 

Ondertussen werken we aan een plan van aanpak uit om in latere fase een aanbod Gespecialiseerde psychologische zorg te voorzien voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden.
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies.

Interesse?
Wil je een verschil maken in het aanbieden van laagdrempelige en betaalbare psychologische zorg, door eerstelijnspsychologische of gespecialiseerde ambulante hulp aan te bieden? Laat je interesse blijken via deze link
Interesse als erkende voorziening? Interesse kan worden doorgegeven via deze link

 

Betaalbare psychologische zorg

 

 • Een gratis eerste sessie (enkel voor het type eerstelijns psychologische zorg): het nieuwe model maakt de psycholoog of orthopedagoog toegankelijker. Dat doen we door een gratis eerste sessie aan te bieden om de vraag van de patiënt te onderzoeken en een persoonlijke beoordeling op te stellen. Afhankelijk van de situatie zullen enkele individuele of groepssessies met de eerstelijnspsycholoog volstaan, of kan hij of zij de patiënt doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg in de buurt.
 • Na de eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:
  • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)
  • 2,5 euro per groepssessie bedragen.
  • Het overige bedrag aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek verwijsformulier nodig).


De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen


De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen vindt u op de websites van de netwerken voor geestelijke gezondheid.

 • Voor geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen: voor de leeftijdscategorie van 0 jaar tot 23 jaar kan u de lijst vinden op de website van RADAR (het Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen)
 • Voor de leeftijdscategorie vanaf 15 jaar kan u de lijst vinden van op:

 

Infosessies


Ondertussen werden er reeds infosessies georganiseerd. De vele vragen die tijdens de infomomenten gesteld werden, werden gebundeld in een ‘FAQ’. U vindt deze FAQ terug via onderstaande link, waar u ook de opname en PPT terugvindt.
https://bit.ly/3nM9bpW

 

Opstart matchingsprocedure - laatste stand van zaken

 

Infomoment contingent 

Op donderdag 17 maart werd een infomoment gegeven waarin werd duidelijk gemaakt hoeveel sessies er vanuit deze conventie georganiseerd kunnen worden in alle eerstelijnszones. Deze werd opgenomen en kan hier bekeken worden.  

 

 

Verdere planning matching noden en kandidaat psychologen/orthopedagogen/organisaties 

Vanaf 25 april kan u zich gedurende 3 weken (tot 15 mei) kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische en/of ambulant gespecialiseerde psychologische hulp. Het groepsaanbod zal pas in een volgende fase verder geconcretiseerd worden.  

 

We zullen de belangrijkste informatie die u nodig heeft voor het mogelijke aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische en/of ambulant gespecialiseerde hulp samenvatten in een gerichte ‘oproep’, die omschrijft naar welke klinisch psychologen en orthopedagogen (zelfstandig of in loondienst van erkende organisaties) we, op basis van o.a. de behoeftenanalyse, op zoek zijn. Hiernaast zullen we alle belangrijke informatie over het verloop van de matchingsprocedure, waarin we kandidaten ‘matchen’ aan behoeftes en mogelijke vind- of werkplaatsen, toelichten in 2 infosessies op 25 april. Meer info hierover vindt u verder in deze communicatie terug.  

 

In deze oproep zullen we ook toelichten wie de geïdentificeerde doelgroepen met een ‘unmet need’ zijn, die we op basis van o.a. de behoeftenanalyse, wetenschappelijke input en het protocolakkoord hebben vastgelegd. Het doel van de matchingsprocedure is tot een lokaal multidisciplinair samenwerkingsverband te komen dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de behoeften van deze doelgroep, zonder hierbij de noden van de algemene bevolking uit het oog te verliezen.  

 

De oproep is gericht aan zelfstandig klinisch psychologen en orthopedagogen maar ook aan erkende organisaties die een bijkomend aanbod wensen te realiseren via een klinisch psycholoog of orthopedagoog. Kandidaten kunnen, op basis van hun competenties, opleidingen en ervaringen als klinisch psycholoog of orthopedagoog, voor zowel eerstelijnspsychologische hulp als ambulant gespecialiseerde hulp intekenen. U zal deze oproep terugvinden op onze websites en ook via mail ontvangen als u heeft ingetekend op ons interesseformulier. Klinisch psychologen en orthopedagogen zullen vervolgens drie weken de tijd hebben om hun portfolio met hierin hun administratieve gegevens, opleidingen, beroepservaring en specifieke competenties rond eerstelijnspsychologische zorg of rond ambulant gespecialiseerde zorg in te dienen.  

 

Infomomenten matching  

De lancering van de oproep gaat gepaard met twee infomomenten, waarin we de oproep en matchingsprocedure verder toelichten. De powerpoint en opname van deze infosessies vindt u op deze pagina terug.

 

U kan zich via deze link inschrijven voor de infomomenten. 

 

Heeft u nog verdere vragen, neem dan contact op met de projectmedewerkers van de netwerken via projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com 

 

De oproepen en het indienen van een portfolio

Vanaf 25/4 kan u zich als klinisch psycholoog, orthopedagoog of erkende organisatie kandidaat stellen binnen deze conventie. Meer informatie vindt u in de gedeelde map onder 'oproep ELP en GPZ'. 


Meer informatie?


U kan ons contacteren via volgen emailadres: Projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com


Team conventie psychologische functies eerste lijn Oost-Vlaanderen:

 • Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke
 • Projectmedewerkers : Thomas De Veirman, Sharon Bruggeman, Nathalie Haeck